General Ranking

# Player Name Level Guild Name Race Empire
WhoisHu 90
No Guild
Sura (M)
Shinsoo
HybridTheory 90
No Guild
Warrior (M)
Jinno
[MOD]Crown 87
No Guild
Sura (M)
Chunjo
4 ZelloPrello 86
No Guild
Shaman (W)
Chunjo
5 Klaus 86
No Guild
Sura (M)
Chunjo
6 Arma 86
No Guild
Sura (M)
Jinno
7 xBoro 86
No Guild
Warrior (M)
Jinno
8 xRoTLichT 85
No Guild
Sura (M)
Chunjo
9 Sama 84
No Guild
Warrior (M)
Chunjo
10 Nixon 83
No Guild
Warrior (W)
Jinno
11 Skacowany 83
No Guild
Sura (M)
Jinno
12 Antoszka 83
No Guild
Warrior (M)
Jinno
13 Hu 83
No Guild
Warrior (M)
Shinsoo
14 LaNegra 82
No Guild
Shaman (W)
Jinno
15 Reeiko 80
No Guild
Sura (M)
Shinsoo